REGULAMIN

 1. Właścicielem sklepu internetowego dardlazdrowia.pl jest Firma DAR Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Grunwaldzkiej 12.
 2. Firma DAR Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż produktów oryginalnych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, dostępnych wyłącznie bez recepty.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dardlazdrowia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny prezentowane w sklepie internetowym dardlazdrowia.pl podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki towaru.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok
  poprzez sklep internetowy . Zamówienia złożone w soboty, niedziele
  i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Firma DAR
  SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych
  w funkcjonowaniu sklepu internetowego, informując o powyższym
  Klientów  z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Warunkiem dokonania zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza na stronie sklepu internetowego dardlazdrowia.pl. Firma DAR Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz anulowania zamówienia w przypadku wątpliwości co do jego rzetelności.
 7. Dokonując zamówienia w sklepie internetowym dardlazdrowia.pl, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę DAR Sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do jego realizacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883. Dane osobowe klientów wykorzystywane będą jedynie dla celów realizacji zamówienia. Firma DAR Sp. z o. o. nie udostępnia danych osobom trzecim.
 8. Firma DAR Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane klienta.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie wpłaty na konto firmy DAR Sp. z o. o.
  DAR Sp. z o. o.
  ING Bank Śląski  20 1050 1070 1000 0023 6186 7399
  W tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia.
 10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych i liczony jest od daty zaksięgowania środków na koncie firmy DAR Sp. z o. o. Przez określenie „termin realizacji zamówienia” rozumie się czas, w jakim przesyłka zostanie nadana do klienta. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, sklep powiadomi o tym fakcie klienta za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.

       11. Zamówiony towar jest wysyłany Pocztą Polską na terenie Polski. Koszty dostawy       przedstawia  poniższa tabela opłat (wszystkie ceny brutto - zawierają VAT
       

                                                                                    

           powyżej kwoty 300 zł - do uzgodnienia przez e-mail (sklep@dardlazdrowia.pl)
           lub telefonicznie (+48 781 678 979)

     12. Koszty dostawy zawierają w sobie opłatę za opakowanie.

     13.Każda przesyłka jest starannie zapakowana i zabezpieczona przed
           uszkodzeniem. O wszelkich uszkodzeniach mechanicznych powstałych w
           czasie dostawy z winy Poczty Polskiej klient winien poinformować DAR Sp. z o.o.

     14. W przypadku, kiedy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta bez podania przyczyny,    i       Firma DAR        .Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej wysyłki do tego klienta.

     15. W przypadku stwierdzenia przez klienta niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem,   powinien on niezwłocznie skontaktować się z firmą DAR Sp. z o. o. wysyłając e-mail na adres  sklep@dardlazdrowia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 781 678 979.

      16. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny
w terminie do 10 dni od daty zakupu.Termin 10 dni, w którym
kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
Odstąpienie wymaga złożenia stosownego oświadczenia na piśmie
i przesłania go na adres siedziby firmy:
* DAR Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 12
43-300 Bielsko-Biała 

    17. Przy rezygnacji z zakupu, klient otrzyma środki pieniężne z zakupionego towaru przelewem    nnawskazany numer konta bankowego. Klient pokrywa koszty odesłania towaru. Firma DAR Sp. z o. o. nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

    18. Zwracany towar nie może nosić śladów jakiegokolwiek
          użytkowania. Zgodnie z dnia 2 marca 2000 r. ustawą o  ochronie
         niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
         wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000
          r.) zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana
          była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
          Do przesyłki należy koniecznie dołączyć dowód zakupu (paragon
          lub fakturę).

     19. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją zamówień
           w sklepie internetowym będą rozstrzygane poprzez porozumienie stron.
           W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane
          sądowi właściwemu dla siedziby DAR Sp. z o.o. Postanowienie to nie
           dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.

      20. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją zamówień w sklepie internetowym   dardlazdrowia.pl będą rozstrzygane poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy DAR Sp. z o. o.

       21. Firma DAR SP. Z O. O. zastrzega sobie możliwość zmian
            na stronach sklepu internetowego oraz w treści niniejszego
            regulaminu, informując na  stronie dardlazdrowia.pl [1] z 14-dniowym
            wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia zmian z równoczesnym wskazaniem
            nowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw
            nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego, w
            szczególności związanych z zawartymi już umowami sprzedaży lub
            złożonymi zamówieniami.

         22. Firma DAR Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian na stronach sklepu     internetowego    dardlazdrowia.pl oraz w treści niniejszego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia klientów.

23   Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania
danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1 Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:

 • a. dane identyfikacyjne
 • b. dane kontaktowe
 • c. dane do rozliczeń
 • d. dane do wystawienia faktury VAT

przetwarzane będą w celu:

 •  kontaktu w sprawie realizacji powierzonych nam zamówień /usług;
 •  wystawiania dokumentów do rozliczeń finansowych;
 •  prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów

telefonicznych z  Państwem

 •  realizacji Zamówienia (realizacji Umowy Sprzedaży)

2)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby
upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w
realizacji umowy sprzedaży. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia
przetwarzania danych. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.

3)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu
przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

4)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a
także prawo do ich przenoszenia.

5)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy sprzedaży. Z uwagi na
powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a
konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność
zawarcia ww. umowy.

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
7) . dokonuje operacji profilowania Klientów,
polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności
historii jego zakupów w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty,
dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków
prawnych dla Klienta. 

 

 

Copyright © 2012 by Dar Sp. z o.o, All rights reserved